Logopedė - specialioji pedagogė

Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinėje mokykloje

Rūta Rinkevičienė

Pareigybės paskirtis: specialusis pedagogas padeda vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, racionaliau išnaudoti visas galimybes lavintis, mokytis, geriau adaptuotis mokykloje, bendruomenėje, visuomenėje ir augti savarankiškais piliečiais.

Specialusis pedagogas vykdo šias funkcijas:

1. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą, nustato specialiojo pedagogo pagalbos vaikui ar mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais);

2. Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;

3. Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo  pedagogo kabinete) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

4. Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, pritaikant ar individualizuojant bendrąsias programas;

5. Konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, mokyklos administraciją, mokyklos bendruomenę specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams(globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;

6. Naudoja ugdymo procese mokymo priemones, atsižvelgdamas į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;

7. Domisi mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademiniais pasiekimais, stebi jų individualią pažangą;

8. Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;

9. Organizuoja individualias ir grupines pratybas, taikant specialius darbo būdus ir metodus;

10. Nuolat tobulina savo kompetencijas;

11. Rengia metinius darbo planus, ataskaitas, rengia ir pildo darbo dokumentus, paruošia juos archyvavimui;

12. Vykdo kitus mokyklos direktoriaus pavedimus, susijusius su specialiojo pedagogo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus.

Informacija

Teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas:
Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis, LT-71427, Šakių raj.

Juridinio asmens kodas:
190820419

Telefonas:
(8-345) 41 529

Elektroninis paštas:
mokykla.gelgaudiskis@gmail.com 

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1055 - 1140

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Projektai

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 119 svečių ir narių nėra