Logopedė - specialioji pedagogė

Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinėje mokykloje

Rūta Rinkevičienė

Pareigybės paskirtis: mokyklos logopedas teikia švietimo pagalbą vaikams/mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

Mokyklos logopedo pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

1. Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus bei specialiuosius ugdymosi poreikius;

2. Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, teisės aktų nustatyta tvarka;

3. Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Šakių savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius bei galimybes, ir juos taiko;

4. Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio (mokinių) kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitas;

5. Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

6. Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;

7. Konsultuoja mokytojus rengiant mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;

8. Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese, specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;

9. Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;

10. Tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus, parengia juos archyvavimui;

11. Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės, Mokytojų tarybos ir kitų mokyklos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;

12. Taiko savo darbe logopedijos naujoves;

13. Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

14. Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;

15. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos planus (programas);

16. Nuolat tobulina kvalifikaciją;

17. Logopedas dirba ir švietimo pagalbą teikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos  įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo,  mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, kitais specialųjį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, mokyklos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašu, kitais mokyklos dokumentais (tvarkomis, įsakymais, sprendimais, nurodymais, taisyklėmis, potvarkiais ir pan.) pagal savo kompetencijas.

Informacija

Teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas:
Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis, LT-71427, Šakių raj.

Juridinio asmens kodas:
190820419

Telefonas:
(8-345) 41 529

Elektroninis paštas:
mokykla.gelgaudiskis@gmail.com 

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1055 - 1140

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Projektai

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 45 svečiai ir narių nėra